Kérdése van? Hívjon minket! +36-30/566-2097

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Magyar Szemle Alapítvány

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

 

 1. Általános rendelkezések

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák a Kiadó által kiadott sajtótermékek, kiadványok előfizetésének, a létrejött előfizetések kezelésének, az előfizetett kiadványok kézbesítésének szabályait, valamint a Kiadó és az előfizetők közötti jogviszonyt.

 

 1. Értelmező rendelkezések

Kiadó: Magyar Szemle Alapítvány

székhelye: 1067 Budapest, Eötvös utca 24.

nyilvántartási száma: 01-01-0004795

adószáma: 18055067-2-42

telefon: +36 30 566 3097

e-mail: marketing@magyarszemle.hu

honlap: www.magyarszemle.hu

 

Előfizető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki/amely előfizet valamely, a Kiadó gondozásában megjelenő

kiadványra.

 

Terjesztő: az a személy, aki a Kiadóval megkötött szerződés alapján ellátja az előfizetett

kiadványok lappéldányainak terjesztését az Előfizető által meghatározott helyre, valamint -

amennyiben az előfizetések kezelését szintén a Terjesztő végzi - a megrendelések

elfogadását és visszaigazolását, az előfizetési díjak beszedését, fizetési felszólítások

előfizetési igazolások, számlák és bizonylatok kiállítását, reklamációs ügyintézést, az

előfizetések módosítását, megszüntetését. A Terjesztővel egy tekintet alá esik az

alvállalkozója, megbízottja és teljesítési segédje is, akiket a Terjesztő a terjesztési feladatai

ellátásához igénybe vesz.

 

Előfizetés: az Előfizető részéről a Kiadó által kiadott egy vagy több kiadványnak az Előfizető

által meghatározott időszakra vonatkozó megrendelése, valamint az előfizetési díj megfizetése.

Az Előfizetés az előfizetett időszak lejártakor automatikusan meghosszabbodik a következő,

megegyező tartamú előfizetési időszakra, azzal a felfüggesztő feltétellel, hogy a

meghosszabbodás akkor lép hatályba, amikor a következő előfizetési időszakra vonatkozó

előfizetési díj (egyedi átutalás vagy csoportos beszedési megbízás alapján) jóváírásra kerül a

Kiadó vagy a Terjesztő bankszámláján, vagy a Kiadó vagy a Terjesztő részére készpénzben

megfizetésre kerül.

 

Címzett: az a kedvezményezett természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség

nélküli egyéb szervezet, akinek/amelynek a részére a kiadványt kézbesíteni kell, amennyiben

az nem azonos az Előfizető személyével.

 

 

 1. Előfizetői jogviszony létrejötte, tartalma, változások bejelentése, módosítás

3.1 Kiadó és az Előfizető közötti előfizetési jogviszony létrejön a kiadványnak a Kiadónál vagy a

Terjesztőnél történő megrendelésével (a továbbiakban: Megrendelés) és az előfizetési időszakra

vonatkozó előfizetési díjat megfizetésével, illetőleg írásbeli előfizetői szerződés megkötésével.

 

3.2 A Megrendelés, előfizetői szerződéskötés módja

 1. a) Kiadó vagy a Terjesztő képviselőinél, a jelen ÁSZF 3.4 pontjában foglaltak szerinti

megrendelés előterjesztésével levélben, elektronikus levélben

(szerkesztoseg@orszagut.com) vagy telefonon (+36 30 977 7911 számon) keresztül;

 1. b) a Kiadó ügyfélszolgálatán (szerkesztoseg@orszagut.com.hu);
 2. c) a kiadványban vagy más módon közzétett, megfelelően kitöltött előfizetői megrendelőlap

/előfizetői szerződés Kiadó részére történő visszaküldésével;

 1. d) a Kiadó által üzemeltetett orszagut.com honlapon

 

 A Kiadó kiadványairól részletes információ a www.orszagut.com oldalon található.

 

3.3 A Megrendelésnek/előfizetői szerződésnek tartalmaznia kell

 1. a) a kiadvány címét;
 2. b) a kiadvány megrendelt lappéldányainak számát (a megrendelt lappéldányok számát nem

tartalmazó megrendelés, a kiadvány valamennyi számának – a különszámokat is beleértve –

egy példányára vonatkozó megrendelésnek minősül);

 1. c) a kézbesítés kezdő időpontját;
 2. d) az előfizetési időszak időtartamát;
 3. e) az Előfizető nevét (Természetes személy előfizető esetén: Név, lakcím (irányítószám,

településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó) születési helye, ideje,

anyja leánykori neve; cég, egyéb jogi személy, egyéni vállalkozó előfizető esetén: cégnév,

székhely (irányítószám, településnév, közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet,

ajtó), cégjegyzékszám/nyilvántartási szám, adószám, bankszámlaszám

 1. f) a Címzett nevét (teljes név/cégnév/cégjegyzékszám) és címét (irányítószám, településnév,

közterület megjelölése, házszám, lépcsőház, emelet, ajtó megjelölését), amennyiben nem

azonos az Előfizetővel.

 1. g) az előfizetési díj megfizetési módjának és gyakoriságának megjelölését a jelen ÁSZF szerint;
 2. h) papír alapon történő írásos megrendelés, illetőleg előfizetői szerződés esetén az Előfizető

aláírását.

 1. i) papír alapon történő írásos megrendelés, illetőleg előfizetői szerződés esetén, ha az Előfizető

és a Címzett személye nem azonos, a Címzett aláírását.

 

Kizárólag a fenti adatok teljes körét pontosan tartalmazó dokumentum tekinthető érvényes

Megrendelésnek/ előfizetői szerződésnek.

 

3.4. A beérkezett Megrendelés/előfizetői szerződés alapján a Kiadó, illetve a Kiadó nevében a

Terjesztő írásban visszaigazolja a megrendelést az Előfizető felé, a befizetési csekk

megküldésével vagy helyben, készpénzes fizetés esetén a számla kiállításával, átutalás esetén

számla kiállításával, illetőleg az előfizetői szerződés megküldésével.

3.5. Az Előfizető köteles a Megrendelésben/előfizetői szerződésben megadott adatokban

bekövetkezett valamennyi változást haladéktalanul bejelenteni a Kiadónak vagy a Terjesztőnek.

A változás a vonatkozó bejelentés kézhezvételét követő 8. napon válik hatályossá és ezen

időpontot követően történik a kézbesítés a módosított Megrendelés szerint. Amennyiben az

Előfizető elmulasztja, vagy késedelmesen jelenti be a változásokat, az ebből eredő károkért (nem megfelelő címre történt kézbesítés, az előfizetés megszüntetése az előfizetési díj

azonosíthatatlansága miatt, az adóbizonylatok érvénytelensége hibás vagy hiányos adatok miatt stb.) a Kiadó kizárja a felelősségét.

 

3.6. Az Előfizető/Címzett a jogviszony fentiek szerinti létrehozatalával kifejezetten hozzájárul ahhoz, illetve kijelenti/elfogadja, hogy a Kiadó

 1. a) az Előfizetés teljesítéséhez szükséges név-és címadatait, illetve az önként megadott egyéb személyes adatait a Megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének időpontjától kezdődően, az Előfizetés fennállta alatt, valamint annak megszűnését követő ötödik naptári év utolsó napjáig, illetőleg a jogszabályi előírásokban foglalt ideig a kötelezettségek teljesítése, a jogszabályi előírások betartása céljából kezelje.
 2. b) az Előfizető/Címzett egyes személyes adatait (név, cím, előfizetett kiadvány neve, előfizetett példányszám, előfizetés időtartama, a fizetés módja) az előfizetés teljesítése érdekében az adatfeldolgozásra jogosult terjesztők, (vállalkozók, alvállalkozók, megbízottak és teljesítési segédek) részére továbbítsa; ezeket a Kiadó, mint adatkezelő, illetve a Kiadó utasításainak megfelelően az adatfeldolgozásra jogosultak elektronikus formában is rögzítsék, feldolgozzák, csoportosítsák, karbantartsák, az előfizetés teljesítéséhez szükséges mértékben (a levélszekrényhez való hozzáférés, így például kulcs, kapukód beszerzésének biztosítása érdekében) az Előfizetőt megkeressék.

 

3.7. A Kiadó, mint adatkezelő, valamint a Terjesztő, mint a Kiadó utasításainak megfelelően eljáró adatfeldolgozó, az Előfizetői (Címzetti) adatokat az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak, valamint a kutatás és a

közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX.

törvény, illetőleg az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete előírásainak

megfelelően kezeli, illetve dolgozza fel. A Kiadó Adatvédelmi tájékoztatója a

www.magyarszemle.hu illetve a www.orszagut.com weboldalon érhető el.

 

3.8. Az Előfizető/Címzett a személyes adataival kapcsolatban bármikor tájékoztatást kérhet,

adatainak helyesbítését, zárolását, törlését kérheti, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban

tiltakozhat. A személyes adatokkal kapcsolatban tájékoztatás, helyesbítés, zárolás, törlés,

illetve az adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozás bármikor bejelenthető az alábbi

elérhetőségeken:

levélben: 1067 Budapest, Eötvös utca 24.

e-mail-ben: a szerkesztoseg@orszagut.com e-mail-címen,

telefonon: a +36 30 977 7911 számon

 

 

 

3.9. Köteles a Kiadó az Előfizetőt írásban értesíteni abban az esetben, ha az előfizetett Kiadvány

kiadását időlegesen szünetelteti vagy véglegesen megszünteti, illetve, ha a kiadás periodicitását megváltoztatja. Kiadó az egyéb változtatások jogát fenntartja. Írásbeli értesítésnek minősül az előfizetett Kiadványban megjelentetett, vagy az abba behúzott tájékoztató is. Az Előfizető ilyen esetben – választása szerint – jogosult

 1. a) a megváltozott feltételek szerinti előfizetésre;
 2. b) a Kiadó által felkínált másik Kiadvány elfogadására;
 3. c) a már kifizetett, de még nem teljesített időszakra vonatkozó előfizetési díj visszatérítésére.

Választására vonatkozóan az Előfizető írásban, telefonon, szóban vagy e-mailben köteles nyilatkozni a Kiadónál az előzetes írásbeli tájékoztatásban megjelölt határidő leteltéig. Amennyiben az Előfizető írásban előterjesztett igénye a visszatérítésre irányul, úgy a Kiadó a visszajáró összeget az erre irányuló nyilatkozat kézhezvételét követő 30 napon belül fizeti vissza. Amennyiben az Előfizetői jogviszony megszűnik, úgy a Kiadó köteles a már befizetett, de Szolgáltatással még nem teljesített időszakra arányosan vonatkozó előfizetési díjat 30 napon belül az Előfizetőnek visszafizetni.

 

 1. Az előfizetői jogviszony megszűnése
 2. 1. Az Előfizetés megszűnik:
 3. a) a határozott idejű Előfizetés esetén az előfizetési időszak lejártával, amennyiben az

automatikus meghosszabbodás nem lép hatályba

 1. b) az előfizetett kiadvány kiadásának megszűnésével;
 2. c) a természetes személy Előfizető elhalálozása, cselekvőképtelenné válása esetén;
 3. d) a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Előfizető jogutód nélküli megszűnése esetén;
 4. e) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha a kézbesítési adatok hiányossága vagy nem megfelelősége miatt a beérkezett előfizetési díj befizetés beazonosíthatatlan vagy a kézbesítés nem megvalósítható;
 5. f) az Előfizetés Kiadó általi megszüntetésével, ha az Előfizető az esedékes előfizetői díjat

felszólítás ellenére nem fizeti meg;

 1. g) csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás esetén, amennyiben az Előfizető megszünteti felhatalmazását számlavezető hitelintézeténél és más módon sem egyenlíti ki az előfizetési díjat, az utolsó előfizetett Kiadvány kézbesítésével;
 2. h) a Kiadóhoz intézett rendes felmondással, de nem korábban, mint az utolsó előfizetett kiadvány kézbesítésekor. Az előfizetői jogviszony felmondása írásban (e-mailen vagy postai úton) valamint a Kiadó ügyfélszolgálati irodáján személyesen, minden hónap 25. napjáig történhet. Az esedékes előfizetési díj megfizetésének elmaradása nem minősül az előfizetés rendes felmondásának.

A jogviszony a fenti a) pontban írt esetben a határozott időtartam lejártával, a b) pont esetében az adott kiadvány kiadásának megszűnésével, a c) és d) pontok esetében a vonatkozó írásbeli

tájékoztatás kézhezvételét követő 5 napon belül szűnik meg.

 

 1. Az Előfizetési díj
 2. 1. Az egyes Kiadványokra vonatkozó mindenkor aktuális általános előfizetési díjak a kiadványok impresszumában, illetve a Kiadó által üzemeltetett http://orszagut.com honlapon érhetők el. Az előfizetési díjak tekintetében az előfizetés jogviszony létrejöttének időpontja az irányadó.

 

Az előfizetési díj megfizetése történhet:

 • Első díjrészlet befizetése esetében:
 • készpénz-átutalási megbízással (csekken);
 • folyószámláról átutalással;
 • a számlán vagy a csekken található QR kód segítségével bankkártyás fizetéssel
 • interneten keresztül bankkártyás fizetéssel; SimplePay fizetéssel.

 

Az elsőt követő díjrészletek esetében:

 • készpénzben (a Terjesztő felhatalmazott képviselőjénél, illetve más a Kiadó által megjelölt ügyfélszolgálaton);
 • készpénz-átutalási megbízással (csekken);
 • folyószámláról átutalással;
 • a számlán vagy a csekken található QR kód segítségével bankkártyás fizetéssel
 • interneten keresztül bankkártyás fizetéssel; SimplePay fizetéssel.

 

A számlán feltüntetett QR kódos pénzbefizetés szolgáltatást a Díjnet Zrt. nyújtja, ezért a funkció

igénybevételéhez a Díjnet Zrt. által felkínált Általános Szerződési Feltételeket el kell fogadni. A Kiadó a Díjnet Zrt. szolgáltatásáért felelősségét kizárja.

A QR kódos csekkbefizetés szolgáltatást a Magyar Posta Zrt. nyújtja, ezért a funkció igénybevételéhez a Magyar Posta Zrt. által felkínált Általános Szerződési Feltételeket el kell fogadni. A Kiadó a Magyar Posta Zrt. szolgáltatásáért felelősségét kizárja.

A Kiadó fenntartja a jogot, hogy elháríthatatlan akadály miatt a megrendelőlapon/előfizetői

szerződésben jelölt fizetési mód helyett más fizetési módot biztosítson az Előfizetők részére. A Kiadó kötelezettséget vállal arra, hogy eltérő fizetési mód biztosítását megelőzően, írásban értesíti az Előfizetőket az eltérő fizetési mód biztosításáról. Az Előfizető ilyen esetben – saját döntése szerint – jogosult fizetési módot választani.

 

5.2. Az előfizetési díjak kiegyenlítésének határideje az alábbiak szerint alakul:

 1. a) Az Előfizető köteles az előfizetés teljes időtartamára eső előfizetési díjat előre, egy összegben megfizetni.
 2. b) Előfizetői jogviszony létrejötte esetén (új előfizetés) az előfizetésről szóló számla kiállítása a megrendelés/előfizetői szerződés megkötésének napján történik.
 3. c) Ha az előfizető az előfizetett időszak lejártakor az előfizetői jogviszony időtartamát

meghosszabbítja, az előfizetésről szóló számla kibocsátása az előfizetés utolsó hónapjának 1. és 8. naptári napja közötti idő intervallumban történik.

 1. d) A Kiadó díjfizetés elmaradása esetén jogosult fizetési emlékeztető vagy fizetési felszólítás formájában tájékoztatni az Előfizetőt telefonhívás, SMS üzenet, e-mail vagy levél útján.
 2. e) A Kiadó jogosult az előfizetés lejártától számított 120 napon belül telefonon, e-mailben, levélben vagy személyesen felvilágosítást kérni az Előfizetőtől a díjfizetés elmaradásának okáról.

 

5.3. Az előfizetési díj visszafizetésére az Előfizető részére a Kiadó által az alábbi esetben kerülhet sor:

 1. a) a kiadvány kiadásának szünetelése vagy megszűnése esetén,
 2. b) ha a kiadvány kézbesítése a Kiadónak vagy a Terjesztőnek felróható okból nem történik meg, feltéve, hogy az Előfizető a kézbesítés elmaradásáról haladéktalanul értesítette a Kiadót vagy a Terjesztőt. Ebben az esetben az Előfizető az előfizetési periódus időarányos meghosszabbítását is kérheti.
 3. c) az előfizető halála esetén

 

 

5.4. Az Előfizető bankszámláját vezető hitelintézet az Előfizető bankszámláját a csoportos beszedési megbízás összegével a felhatalmazásban szereplő feltételek megfelelősége esetén terheli meg mindaddig, amíg az Előfizetés, illetve a csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás fennáll.

 

5.5. A Kiadó jogosult arra, hogy amennyiben a csoportos beszedési megbízás az adott előre jelzett terhelési napon nem teljesíthető - különösen az Előfizető érdekkörében felmerült okból (pl. fedezethiány) -, úgy ismételten intézkedjen a beszedés teljesítése érdekében. Amennyiben kétszeri kísérletre sem sikerült az előfizetési díj összegét a bankszámláról leemelni, úgy a Kiadvány előfizetéses terjesztése felfüggesztésre kerül, amig a díj kiegyenlítése nem történik meg.

 

5.6 A csoportos díjbeszedésre adott felhatalmazás fizetési módról az Előfizető másik fizetési módra térhet át, a Kiadó többletköltséget nem számít fel. A csoportos beszedési megbízással kapcsolatos további tájékoztatás a Kiadó ügyfélszolgálatán kérhető telefonon.

 

 1. Az előfizetett kiadványok kézbesítése

6.1 A Kiadó, valamint a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztő az előfizetett kiadvány(oka)t a

levélszekrénybe vagy postafiókba kézbesíti. A megrendelt kiadványokat becsomagolva, névvel és címmel (címirattal) ellátva juttatja el az Előfizetőhöz, illetve a Címzetthez (a továbbiakban a kézbesítés tekintetében együtt: Előfizető.)

A kézbesítéshez szükséges feltételeket az Előfizető az alábbiak szerint köteles biztosítani, és a

levélszekrényt köteles

 1. a) kertes ház esetén a telek – cím szerinti – bejáratánál;
 2. b) többlakásos épület, továbbá irodaház, üzletház és egyéb hasonló jellegű intézmény esetén az épület bejárata közelében, egy csoportban, de kézbesítési címenként külön-külön (továbbiakban: csoportos levélszekrény);
 3. c) lakópark, ipari-park, gyártelep esetén a telek bejáratánál, vagy a portaszolgálatnál elhelyezni;
 4. d) egyéb esetben az Előfizető kézbesítési címén lévő bejárati ajtaján kell felszerelni úgy, hogy a Kézbesítő ahhoz biztonságosan hozzáférhessen. Zárt lépcsőház esetén a levélszekrényhez történő hozzáférést az Előfizető a kulcs átadásával, kapukód közlésével biztosítja. Amennyiben ez nem történik meg, a Kiadó nem vállal felelősséget a lap kézbesítéséért.

 

A 6.1. b) -d) pontjaiban meghatározott levélszekrényeket el kell látni az Előfizető vagy – amennyiben a címzett az Előfizetőtől eltér úgy a Címzett - nevével, emelet-, ajtószám, illetve lakásszám megjelöléssel.

 

6.2 A levélszekrénynek a rendeltetésszerű használatra alkalmasnak elhelyezésűnek, méretűnek

és biztonságúnak kell lennie, amely megfelelően hozzáférhető a Kiadó megbízásából eljáró

Terjesztő részére, és amely biztosítja a kiadvány megfelelő, biztonságos elhelyezését.

 

6.3. A fent meghatározottaknak megfelelő levélszekrény hiánya nem mentesíti a Kiadó megbízásából eljáró Terjesztőt az alól, hogy a kézbesítést megkísérelje, azonban a kiadvány levélszekrény hibájából vagy hiányából adódó eltűnéséért, sérüléséért a Kiadó felelősséget nem vállal.

 

6.4. A Kiadó azokon a területeken, ahol a Terjesztő nem tudja biztosítani a terjesztési szolgáltatást, jogosult az Előfizető által történt megrendelést visszautasítani. Abban az esetben, ha az Előfizető az előfizetési díjat már befizette, a Kiadó a már befizetett előfizetési díjat haladéktalanul visszafizeti az előfizetőnek.

 

 1. Reklamáció

7.1 Kiadó a reklamációk ügyintézésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7.2 A kiadó ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

e-mail-en a szerkesztoseg@orszagut.com

telefonon a +36 30 977 7911-as számon

 

Az ügyfélszolgálaton bejelentett valamennyi reklamáció kivizsgálásra kerül 30 napon belül. A vizsgálat eredményéről és a reklamáló megfelelő formában tájékoztatást kap. Az előfizető a Kiadvány kézbesítésének elmaradása miatt panaszt, az elmulasztott kézbesítés napjától számított 3 munkanapon belül terjeszthet elő a Kiadónál, illetve a Terjesztőnél.

 

 1. Záró rendelkezések

8.1. Az előfizetett időszakos sajtótermék Terjesztő útján (vagy más módon) történő kézbesítését, illetve az előfizetés Terjesztő általi kezelését a Kiadó előfizetett időszakos sajtótermékének impresszuma tartalmazza.

8.2. Jelen ÁSZF elérhető, mind a Kiadónál, mind pedig a Terjesztőnél, illetve a

www.magyarszemle.hu és a www.orszagut.com honlapon közzé téve.

 

8.3. A jelen ÁSZF hatálybalépésével a korábban e tárgyban kialakított általános szerződési

feltételek hatályukat vesztik. Az ÁSZF mindenkor hatályos szövege a www.magyarszemle.hu

weboldalon kerül közzétételre.

 

8.4. Jelen ÁSZF 2022 március 10. napján lép hatályba.

 

Kelt: Budapest, 2022. március 10.

Adatkezelési tájékoztató
Adatvédelmi Tájékoztató - GDPR

Adatvédelmi irányelvek (GDPR)

 

Az Ön által megadott személyes adatokat kezeli:

 

Magyar Szemle Alapítvány

Székhely: 1064 Budapest, Eötvös utca 24.

 

Adószám: 18055067-2-41

 

Nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék 01-01-0004795

 

- a továbbiakban: Adatkezelő.

 

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen adatkezelési tájékoztatónkat (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Általános Adatvédelmi Rendelet (a GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) szerint. Ez a Tájékoztató az Adatkezelő szolgáltatásait fogyasztóként igénybe vevő személyekre (Ön) vonatkozik. Bemutatja, hogy az Adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő „érintetti” jogairól.

 

Az Adatkezelő (orszagut.com, magyarszemle.hu továbbiakban impersszum) elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak és magánéletének védelme iránt. Jelen tájékoztató és nyilatkozat mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a tulajdonos milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel, illetve milyen módon használhatják fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

 

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

 

A tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

 

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE

 

1.1 Adatkezeléssel kapcsolatos információk

 

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Magyar Szemle Alapítvány az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

 

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Magyar Szemle Alapítvány, Vas Mónika lapmenedzser, 1064 Budapest, Eötvös utca 24. vagy írjon a lapmenedzser@orszagut.com e-mail címre.

 

 

Adatkezelő

Felelősségi körök

Magyar Szemle Alapítvány

Vas Mónika

lapmenedzser

1064 Budapest, Eötvös utca 24.

Összes tevékenység

 

 

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti - cookie szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató és nyilatkozat jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha az oldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

 

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

 

A Tulajdonos minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

 

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

 

Adatkezelés időtartama:

 

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

 

Online fizetés adatkezelése:

 1. Kezelt adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, cím, telefonszám, e-mail cím, bankszámlaszám.
 2. Adatkezelés jogalapja: Az 1. pontban felsorolt adatokat az Adatkezelő a GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. b.) (szerződés teljesítése érdekében).
 3. Adatkezelés célja: Az online fizetési lehetőség biztosítása a vásárlók részére. 4. Adattovábbítás: -Amennyiben a vásárlás a Weblapon bankkártyával történt az Adatkezelő az adatokat továbbítja az OTP Mobil Kft.-nek, mint önálló adatkezelőnek. Az adattovábbítás célja a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a rendelés végrehajtása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud- monitoring

Adattovábbítás feltételei

 

Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat - a szükséges mértékben - továbbíthatja a következő területeken tevékenykedő, általa kijelölt személyek, valamint társaságok részére:

 

 • Adatfeldolgozás
 • Jogi képviselet
 • Jogviták kezelésére jogszabály alapján jogosult szervek
 • Kézbesítés
 • Könyvelés
 • Követeléskezelés
 • Marketing
 • Számlázás

 

Adatfeldolgozók

 

Webáruházi vásárláskor az Adatkezelő (a Felhasználó által megjelölt szállítási mód alapján) a Felhasználó nevét, szállítási címét (Futárszolgálat esetén e-mail címét és telefonszámát - a kiszállítás időpontjának egyeztetése érdekében), továbbá a termék beszedendő (esetenként előre kiegyenlített) vételárával kapcsolatos információt átadja a kiszállítást végző cég számára, a termék Felhasználó részére történő kézbesítése céljából.

 

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

 

Magyar Posta Zrt. (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., cégjegyzékszáma: 01-10-042463, adószáma: 10901232-2-44)

 

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.

 

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

 

A tulajdonos, Magyar Szemle Alapítvány végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

 

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 

Minden szolgáltatót szükséges felsorolni, ahol személyes adatok megjelennek:

 • Könyvelő: Acceptum Fero Számviteli Szolgáltató Zrt.: 1139 Budapest, Hajdú utca 11. 5/51. - https://acceptum.hu/
 • Tárhely szolgáltató: Netrix Informatikai Kft. 1055 Budapest, Falk Miksa utca 12., - https://netrix.hu/content/data_protection_policy
 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása - Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása - adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • OTP Mobil Kft. 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., -https://simplepay.hu/vasarlo-aff/

 

Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

 

Amennyiben nem szeretné személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére történő felhasználását, joga van mindezt indoklás nélkül megtiltani. Törlési kérelmét írásban szükséges megküldenie az Adatkezelő részére, e-mailben vagy postai levél formájában, az Impresszumban megjelölt elérhetőségekre.

 

Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

 

Magyar Szemle Alapítvány internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 18 év alatti gyermek korúak részére szól. Nem kezelünk és nem gyűjtünk 18 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői vagy gondviselői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

 

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

 

Cookie-k (süti)„Cookie” (süti) kezelési tájékoztató

Ahogy más cégek, a Magyar Szemle Alapítvány. is használ „cookie”-kat (sütiket) weboldalán (www.orszagut). Sütiket használunk a tartalmak és hirdetések személyre szabásához, közösségi funkciók biztosításához, valamint weboldalforgalmunk elemzéséhez. Ezenkívül közösségi média-, hirdető- és elemező partnereinkkel megosztjuk a weboldalhasználatodra vonatkozó adataidat, akik kombinálhatják az adatokat más olyan adatokkal, amelyeket Ön adott meg számukra vagy azokat a használt más szolgáltatásokból gyűjtöttek.

A sütik olyan kisméretű fájlok, melyek betűkből és számokból állnak, és amelyeket egy weboldal felhasználhat arra, hogy még hatékonyabbá tegye a felhasználói élményeket. A jogszabályok szerint a sütiket abban az esetben tárolhatjuk az eszközén, ha erre feltétlenül szükség van a weboldalunk működése érdekében. Minden egyéb típusú süti használatához az engedélyedre van szükségünk. Weboldalunk többféle sütit használ. A weboldalunkon megjelenő némelyik sütit harmadik fél szolgáltatóink helyezik el.

beállításoknál lévő “Elfogadom” gombra kattintva beleegyezik, hogy a sütik segítségével önnek szóló, személyes tartalmakat biztosítsunk az orszagut.com, magyarszemle.hu felületein, hogy a vásárlási élmény a legteljesebb lehessen. Védjük adatait és minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járunk el.

Alapbeállításként minden böngésző engedi a sütik használatát, azonban lehetőséget adnak a süti beállítások megváltoztatására. Az alábbi linkeken megtekintheti, hogy hogyan módosíthatod süti beállításait attól függően, hogy melyik böngészőt használja. Legnépszerűbb böngészők süti beállításai:

Google Chrome

Firefox

Microsoft Edge

Safari

Microsoft Internet Explorer 10

Microsoft Internet Explorer 11

Ha más böngészőt használ, kérjük, hogy nézze át az adott böngésző utasításait vagy súgóját.

 1. Tájékoztatás, hozzájárulás a süti kezeléshez

A weboldalunk első alkalommal való meglátogatásakor egy felugró ablak jelenik meg, amely tájékoztatást ad, hogy milyen sütiket is használ az oldalunk. Ezen keresztül tudja beállítani, hogy mely sütiket szeretné használni.

Milyen sütiket használ az oldal, és miért?

Szükséges sütik: Ezek a sütik biztosítják weboldalunk működését, segítik annak használatát, olyan funkciókkal látják el, mint weboldalon való navigáció, bizonyos védett tartalmak megjelenítése. Ezek nélkül a sütik nélkül az oldal nem tud megfelelően működni.

Statisztikai célú sütik:Adatok anonim módon való gyűjtésén és jelentésén keresztül segítenek az oldal üzemeltetőjének, hogy megértse, hogyan használják a felhasználók a weboldalt, valamint a weboldal látogatói számára biztosított élmények javításához is szükségesek.

Preferenciális sütik: Olyan információkat tudunk megjegyezni ezen sütik használatával, amik megváltoztatják az oldal egyes viselkedéseit, design-ját.

Marketing sütik: Ennek célja, hogy az ön számára a lehető legrelevánsabb hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Olyan adatokat gyűjtenek, hogy milyen termékeket vagy tartalmakat tekintett meg, annak érdekében, hogy megismerjük az érdeklődését. 1. Kihez fordulhat, ha süti beállításokkal kapcsolatos kérdése van?

Adatkezelő és elérhetőségei:

Az üzemeltető cég elnevezése: Magyar Szemle Alapítvány
Székhely: 1067 Budapest, Eötvös utca 24.

Adószám: 1805067-2-42
Cégjegyzékszám: 01-01-0004795
lapmenedzser@orszagut.com

Adatvédelmi tisztviselő és elérhetőségei:

Dr. Purebl Balázs

1067 Budapest, Eötvös utca 24.

jog@magyarszemle.hu

Fogalmak

 

Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés

Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele

Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek

Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy

Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://orszagut.com/, https://magyarszemle.hu/  weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói

Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: 06-1 391-1400, fax: 06-1 391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)

Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására

Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre

Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ

Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termékértékesítési és egyéb szolgáltatások

Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, Magyar Szemle Alapítvány és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

 

Budapest, 2022. március 10.